آموزش انبارداری

طبقه بندي انبارها

a) طبقه بندي انبارها به لحاظ شكل ساختمان

اين نوع انبارها از نظر شكل سازه، اسكلت وظاهر آن تقسيم بندي و نام گذاري مي شوندكه عبارتند از:

 1-  انبارهاي پوشيده و محصور

دراين نوع انبارها چهار طرف انبار ديواركشي و محصور بوده

و داراي سقف مناسب مي باشد ارتفاع سقف اين گونه انبارها متناسب با نياز سازمان طراحي شده و عموما در سازمانهاي بزرگ براي ساختمان انبار از سوله هاي فلزي با ارتفاع بلند استفاده مي شود. اين نوع انبارها داراي درب هاي ماشين رو بزرگ جهت عبور و مرور كاميونها جهت تخليه و بارگيري كالا بوده و در بسياري از آنها جهت سهولت ارتباط و كنترل مستقيم ، دفتر انبار نيز در اين مكان احداث گرديده و پرسنل انبار علاوه بر داشتن ارتباط با مراجعين از طريق درب يا پنجره كه به بيرون از انبار باز ميشود به داخل انبار هم دسترسي دارند همچنين در قسمت ورودي انبار اطاقك كوچكي با ديوارهاي كوتاه (مانند ديوار اوپن آشپزخانه) جهت تجمع مراجعين انبار در نظر گرفته ميشود تا ضمن ممانعت از ورود افراد متفرقه به قسمت قفسه ها محل مناسبي جهت انتظار درخواست كنندگان كالا باشد.

2-  انبارهاي پوشيده ( هانگارد)

اين نوع انبارها فاقد ديوار بوده و فقط داراي سقف مي باشند به انبارهايي كه به صورت سوله فلزي بدون ديوار ساخته مي شوند هانگارد هم مي گويند

3-  انبارهاي رو باز

به انبارهايي گفته مي شود كه بدون سقف بوده و بوسيله سيم خاردار،فنس، توري مرغي يا ديوارهاي تخته كوبي شده محصور شده اند و در فضاي باز آن كالاها چيده و نگهداري ميشوند در اغلب اين انبارها كف سازي با شيبي ملايم جهت هدايت آب باران انجام ميشود

b)    طبقه بندي انبارها بر اساس نوع و نام كالاها

اين گونه انبارها بر اساس نام كالا و نوع موجودي هاي كالا در انبار طبقه بندي و نام گذاري مي شوند كه در ذيل به چند نمونه از اين طبقه بندي و نام گذاري اشاره مي گردد:

1- انبارهاي مواد اوليه

در اين گونه انبارها مي توان يك يا چند نوع مواد اوليه مورد مصرف خط توليد را ذخيره و نگهداري كرد عموما به اين گونه انبارها انبار مواد اطلاق مي شود گاهي نام انبارهاي مواد را بر حسب نام كالاي موجود درآن نام گذاري مي كنند مانند انبار گندم، انبار چوب و ...

زماني نام اينگونه انبارها را بر حسب مشخصات فيزيكي و شيميايي آن طبقه بندي مي كنند مانند انبار مواد شيميايي، انبار مواد بسته بندي، انبار سموم، انبار مواد كمكي و نظاير آن.

2-  انبارهاي كالاي نيمه ساخته

اين نوع انبار مخصوص نگهداري كالاهاي نيمه ساخته يا درجريان توليد مي باشد كه فرايند توليد يك يا چند مرحله را گذرانده و نياز به تكميل در پروسه هاي بعدي عمليات توليد دارند اين انبارها معمولا در مجاورت يا در نزديكي خط توليد قرار دارند اغلب كالاهاي ذخيره شده در اين گونه انبارها براي مدت كوتاهي نگهداري مي شوندو عموما براي نام گذاري آنها از نام فرايند خط توليد در هر مرحله استفاده مي شودمانند انبارهاي مرحله مقدماتي، انباركالاي مرحله برش كاري، انباركالاي مرحله خم كاري انبار مرحله كالاي برش كاري و نظاير آن.

3-  انبار كالاي ساخته شده (محصول)

در اين نوع انبارها انواع كالاهاي ساخته شده (محصول) يك واحد توليدي يا كالاهاي خريداري شده يك شركت بازرگاني كه آماده براي عرضه و فروش به بازارمي باشد ذخيره و نگهداري مي شوند در اين گونه انبارها اگر فقط يك نوع محصول يا كالا نگهداري شود عموما آنرا به نام همان محصول يا كالا نام گذاري مي كنندمانند : انبار فرش، انبار يخچال، و... در غير اينصورت به آن انبار محصول يا انبار كالا گفته مي شود.

4-  انبار قطعات يدكي

به انبار قطعات و لوازم يدكي "انبار فني" نيز اطلاق مي شود بعضي ازموسسات آنرا تحت عنوان انبار فني و عمومي نام گذاري مي كنند مي توان اين گونه انبارها را به انبارهاي مختلف :

  • انبارقطعات و لوازم يدكي ماشين آلات
  • انبارقطعات و لوازم يدكي وسايل نقليه
  • انبار ابزارآلات
  • انبارملزومات توليدي
  • انبار ملزومات عمومي

و نظاير آنان تقسيم و نام گذاري كرد.

 5-      انبار كانتين(مواد غذايي)

اين گونه انبارها جهت نگهداري مواد غذايي مورد مصرف رستوران موسسه استفاده ميگردد و عموما داراي سيستم تهويه مناسب و يخچال يا سردخانه مي باشد و رعايت موارد بهداشتي در آنها داراي اهميت ويژه مي باشد مثلا پوشش كف و ديوار اينگونه انبارها عموما سنگ يا انواع سراميك يا پوشش هاي قابل شستشو و غير قابل نفوذ در برابر حشرات و موش و ساير جانوران موذي مي باشد.

c)   طبقه بندي انبارها بر اساس خاصيت كالاها

انبارها را ميتوان بر حسب خاصيت كالاهايي كه در آن نگهداري ميشود طبقه بندي و نام گذاري كرداز آن جمله مي توان به موارد زيل اشاره نمود:

1-      انبار مواد قابل اشتعال

اين گونه انبارها مخصوص مواد و كالاهايي مي باشد كه مي بايست ازشرايط خاص و مقرراتي ويژه برخوردار باشند معمولااين نوع انبارها را درمحل هايي دور از اماكن عمومي و ساختمانهاي مسكوني مي سازندو مورد استفاده قرار ميدهند در اين نوع انبارها انواع مواد محترقه، بشكه هاي نفت، بنزين و كپسول هاي گاز و يا هر نوع مواد قابل اشتعال و انفجار نيز نگهداري مي شوند.

2-      انبارمواد فله

در اين گونه انبارها مواديرا كه از يك نوع هستند بدون بسته بندي خاصدر يك محل بطور درهم و مخلوط  روي هم ريخته مي شوند نگهداري مي كنند. گندم، جو، آرد، سيمان، گچ، آهك و نظاير آن از اين جمله هستند انواع دانه هاي روغني از قبيل دانه آفتابگردان ، سويا و يا تخم پنبه كه بصورت فله و باز در يك محل نگهداري مي شوندنياز به مكانهايي دارندكه ضمن نيازبه درجه حرارت مخصوص مي بايست در شزايط ويژه اي براي مدتها ذخيره گردندنگهداري اينگونه مواد فله يا باز كه بر روي يكديگر ريخته مي شوندو به مراقبت هاي خاصي نياز دارند معمولا در محل هايي كه به آن سيلو گفته مي شود امكان پذير است

انواع سيلوهاي ايستاده و خوابيده كه بصورت سيماني(بتوني) يا فلزي طراحي و بنا بر استفاده اي كه از آنها خواهد شد مشخص و ساخته مي شوند كه در واقع يك نوع انبار مواد فله و باز براي اينگونه مواد محسوب مي شوند گاهي اوقات اين مواد و كالا را در انبار هاي سرپوشيده (هانگارد) نيز نگهداري مي كنند.

3-      انبار مواد فاسد شدني

انبارهايي كه براي اين قبيل مواد و كالا به كار مي رود مي بايست از تجهيزات حرارتي يا برودتي مناسب برخوردار باشند زيرا در اينگونه انبارها مواد و كالاهاي فاسد شدني نگهداري مي شوندكه نياز به درجه حرارت ويژه اي دارندبنابر اين انواع داروها، مواد غذايي، ميوه جات و سبزي جات و نظاير آن به سردخانه هاي خاصي نياز دارند كه بتوان كالاها را در دماي مورد نظر در آن نگهداري كرد انواع گوشت، كره، تخم مرغ، ميوه، سبزي، كمپوت، كنسرو، ماهي و نظاير آن از جمله مواد غذايي مواد فاسد شونده اي به شمار مي روند كه مي بايست هر يك از آنها را در درجه برودت خاصي در سردخانه ها يا فريزرها نگهداري كرد.بنا براينسردخانه هاي ثابت و متحرك ، يخچال ها، فريزرها، يخدان ها و نظاير آن به عنوان يك نوع انبار كالاهاي فاسد شدني محسوب مي شوند.

d)  طبقه بندي انبارها بر اساس موقعيت مكاني و عملياتي

اين گونه انبارها برحسب جايگاه استقرار و نوع فعاليت و ماهيت خود دسته بندي و نام گذاري مي شودكه در ذيل به چند نمونه از آنها اشاره مي شود

1- انبارهاي عمومي

اين گونه انبارها مخصوص نگهداري هر گونه كالا در اندازه و ابعاد مختلف براي هر مدت زمان مي باشد فعاليت اين نوع انبارها در ايران تابع شرايط آيين نامه ها و مقررات مصوب دولت مي باشد.

2-انبارهاي گمرك و ترانزيت

اين گونه انبارها عموما در مبادي ورودي و خروجي مواد و كالاها در مركز وجود داردكه عمدتا در راه هاي ترانزيتي هوايي (مانند فرودگاه ها) دريايي (مانند بنادر) و زميني(مبادي ورودي كشور،مرزها و گمركات) مورد استفاده قرار مي گيرداكثر اين نوع انبارها به صورت روباز ، محصور يا يا غير محصور مي باشد و اقلام موجود در اين انبارها عمدتا شامل انواع كالاهاي وارداتي و صادراتي است

3- انبارهاي متروكه

اين نوع انبارها مخصوص نگهداري كالاهايي است كه مدت ترخيص آنها در انبارهاي گمركي سپري شده و صاحب يا صاحبان آن براي ترخيص آن كالا در مدت زمان مقرر اقدام و مراجعه نكرده اند و برابر آيين نامه اجراي قانون تعرفه گمركي مشمول مقررات كالاهاي متروكه مي شوند اين نوع كالاهاي متروكه را به انباري به همين نام خوانده مي شود و بدين منظور اختصاص داده شده است تحويل مي دهند تا برابر مقررات با آن كالا عمل شود

4 انبارهاي دپو يا مخزن

معمولا از تركيب چند انبار يك مخزن يا دپو بوجود مي آيد و معمولا اصطلاح مخزن به مجموعه انبارهاي بزرگ كنار هم گفته مي شود مخزن معمولا يك انبار بزرگ مستقر در نزديك بازاري است كه كالا ها از آن بازار تدارك مي شوند مخزن پلي است بين توليد كننده و مصرف كننده.

دپو واژه اي فرانسوي است به نقل از كتاب مديريت انبار و عمليات مرتبط تاليف آقاي آرجي كارتر "دپو انباري است كه محموله ها به طور موقت در آن نگهداري و سپس به همان شكل زمان ورود خود از آن محل در صورت نياز براي عمليات دسته بندي، واحدبندي،كانتينربندي، باربندي و از اين قبيل يا براي انبار و در غير اينصورت براي مصرف كنندگان ارسال مي شودبه عبارت ديگر مي توان مركز تجمع كالا را در انباري كه در آن هيچ نوع عمليات دسته بندي، واحدبندي،كانتينربندي و از اين قبيل صورت نمي گيردمخزن ناميد.و معمولا از سوي سازمانها براي كاهش هزينه هاي توزيع و حمل و نقل بوجود مي آيند.ايجاد اين محل ها دادن انعطاف بيشتر به امر توزيع است با ايجاد اين محل هاسازمان ها قادرند تا آنجا كه ممكن است كالاهاي خود را به صورت فله يا در بسته بندي اوليه به محل هاي مصرف نزديك تر كنند.

  e)  ساير انبارها

اين گونه انبارها برحسب موقعيت جغرافيايي و مكاني خاص خود طبقه بندي و نام گذاري مي شوند انبارشرقي ، انبارمركزي ، انبار شمالي، ويا بر حسب نام محل و شهر مي تواند طبقه بندي گردد مانند انبار تهران ، انبار اراك كه اصطلاحا به آن انبارداري منطقه اي نيز گفته مي شود. و يا بر حسب تناسب مكان و استقرار و يا مسير راه و جاده نام گذاري مي شود مثلا انبار جاده فرعي ، انبار جاده كمربندي ، انبار پل چوبي ، انبار ايستگاه سنگ و نظاير آن . و يا به دليل تنوع كالاها و مكان موقت و كوتاه بودن مدت نگهداري كالا تحت عناوين دپوي شرقي ، دپوي غربي تهران ، دپوي گرگان و ... طبقه بندي و نام گذاري اين گونه انبارها صورت مي گيرد

دانلود مطلب:

دانلود

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ما افتخار همکاری با این شرکتها را داشته ایم


شرکت ساختمانی راساب -  شرکت پوش نما  -  شرکت مهندسی پل و ساختمان الموت  -  شرکت رنگسازی پوشش پارس  -  شرکت راه سازی ناودیس راه- شرکت مهندسي سانا - شرکت بین المللی نام آوران راه و ابنیه  -  شرکت ساختمانی مولدینگ  -  شرکت ساختمانی کیان کار  -  شرکت فرآورده های صنعتی صدف داش  -  شرکت مبلمان اداري اسالم  -  شرکت دانيال خوزستان  -  شرکت مهندسي شفق ديمچه  -  شرکت ني ريز گمار - شرکت بلند طبقه - شرکت برزیلی آندرادگوتی یرز AG و  - شرکت ساختمانی سرمل - شرکت ساختمانی آبژ -  شرکت هورآذر خوزستان  -  شرکت كارنمايان سينا  -  شرکت سبز انديشان – شرکت زرين دشت  -  شركت مهندسي راه و ساختمان ريبار  -  هتل آپارتمان طوبي  - شرکت ساختمانی عمران سریر -  شرکت ساختمانی پرلیت - شرکت تا...

   

 ادامه مطلب...