مدیریت کالا

مطالب آموزشی

ٍE.O.Q يا نقطه اقتصادي سفارش

مقدار اقتصادی سفارش یاEconomic Order Quntity که اختصاراً به صورت E O Q نمایش داده می شود، آن مقدار سفارش برای اقلام خاص است که نتیجه آن کمترین هزینه کل موجودی در هر دوره را در بر داشته باشد هزینه کل موجودی کالا ، هزینه های سفارش کالا و هزینه های نگهداری کالا را شامل می شود بنا بر این مقدارEOQ برای هر یک از اقلام موجود در انبار می تواند متفاوت باشدلذا با توجه به توضیحات فوق این نتیجه حاصل می شود که مقدار مطلوب شفارش برای هر قلم موجودی زمانی حاصل می شود که هزینه کل موجودی در کمترین مقدار و سطح ممکن قرار داشته باشد و این کمترین مقدار موقعی بدست می آید که هزینه های سفارش و هزینه های نگهداری نیز با هم مساوی باشند نمودار این هزینه ها را می توان در شکل زیر مشاهده کرد.

دانلود مطلب:

دانلود

 

نقطه اقتصادي سفارش

در نمودار ملاحظه می گردد چنانچه مقدار سفارش کالا در هر نوبت کم باشد هزینه سفارش هر واحد کالا بالا خواهد رفت زیرا سفارش ها می بایست به طور متناوب تکرار گردند تا مقدار کل مورد نیاز در طی دوره تامین شود چون هزینه سفارش به مقدار سفارش در هر نوبت بستگی مستقیم ندارد بلکه به تعداد دفعات سفارش ارتباط مستقیم پیدا میکند بنا براین با مقدار سفارش کم در هر نوبت تعداد دفعات سفارش برای تامین کل موجودی مورد نیاز بالا خواهد رفت به همین دلیل هزینه سفارش افزایش می یابد

با افزایش تعداد دفعات سفارش ، هزینه سفارش هر واحد کالا نیز افزایش خواهد یافت در همین حالت هزینه متغیر نگهداری موجودی کالا در هر نوبت به دلیل پایین بودن مقدار موجودی کم خواهد شد زیرا هزینه متغیر نگهداری موجودی کالا ارتباط مستقیم با مقدار موجودی کالا در انبار دارد.

منحنی هزینه کل موجودی ترکیبی از منحنی های هزینه های سفارش و هزینه های نگهداری موجودی موجودی کالا می باشد که در پایین ترین نقطه آن منحنی هزینه های سفارش و هزینه های نگهداری در نقطه مقدار اقتصادی سفارش قرار خواهند داشت هر نقطه دیگری غیر از نقطه سفارش هزینه کل موجودی کالا را در هر دوره بالاتر خواهد برددر نمودار ملاحظه می گردد چنانچه مقدار سفارش کالا در هر نوبت کم باشد هزینه سفارش هر واحد کالا بالا خواهد رفت زیرا سفارش ها می بایست به طور متناوب تکرار گردند تا مقدار کل مورد نیاز در طی دوره تامین شود چون هزینه سفارش به مقدار سفارش در هر نوبت بستگی مستقیم ندارد بلکه به تعداد دفعات سفارش ارتباط مستقیم پیدا میکند بنا براین با مقدار سفارش کم در هر نوبت تعداد دفعات سفارش برای تامین کل موجودی مورد نیاز بالا خواهد رفت به همین دلیل هزینه سفارش افزایش می یابد

با افزایش تعداد دفعات سفارش ، هزینه سفارش هر واحد کالا نیز افزایش خواهد یافت در همین حالت هزینه متغیر نگهداری موجودی کالا در هر نوبت به دلیل پایین بودن مقدار موجودی کم خواهد شد زیرا هزینه متغیر نگهداری موجودی کالا ارتباط مستقیم با مقدار موجودی کالا در انبار دارد.

منحنی هزینه کل موجودی ترکیبی از منحنی های هزینه های سفارش و هزینه های نگهداری موجودی موجودی کالا می باشد که در پایین ترین نقطه آن منحنی هزینه های سفارش و هزینه های نگهداری در نقطه مقدار اقتصادی سفارش قرار خواهند داشت هر نقطه دیگری غیر از نقطه سفارش هزینه کل موجودی کالا را در هر دوره بالاتر خواهد برد

 

ما افتخار همکاری با این شرکتها را داشته ایم


شرکت ساختمانی راساب -  شرکت پوش نما  -  شرکت مهندسی پل و ساختمان الموت  -  شرکت رنگسازی پوشش پارس  -  شرکت راه سازی ناودیس راه- شرکت مهندسي سانا - شرکت بین المللی نام آوران راه و ابنیه  -  شرکت ساختمانی مولدینگ  -  شرکت ساختمانی کیان کار  -  شرکت فرآورده های صنعتی صدف داش  -  شرکت مبلمان اداري اسالم  -  شرکت دانيال خوزستان  -  شرکت مهندسي شفق ديمچه  -  شرکت ني ريز گمار - شرکت بلند طبقه - شرکت برزیلی آندرادگوتی یرز AG و  - شرکت ساختمانی سرمل - شرکت ساختمانی آبژ -  شرکت هورآذر خوزستان  -  شرکت كارنمايان سينا  -  شرکت سبز انديشان – شرکت زرين دشت  -  شركت مهندسي راه و ساختمان ريبار  -  هتل آپارتمان طوبي  - شرکت ساختمانی عمران سریر -  شرکت ساختمانی پرلیت - شرکت تا...

   

 ادامه مطلب...