دانلود

راهنمای استفاده از نرم افزار انبارداری ” کاردکس انبارش “

راهنمای استفاده از نرم افزار انبارداری ” کاردکس انبارش “

.

دانلود برنامه رایگان انبارداری انبارش

.

قسمت های مختلف برنامه

صفحه اصلی
در این صفحه لینک کلیه قسمتها قرار داده شده که با کلیک بر روی نام هر صفحه می توانید به آن صفحه بروید و برای برگشت هم در بالای هرصفحه و هر کاردکس لینک قسمتهای دیگر قرار داده شده

نرم افزار انبارداری

کاردکس انبارش

 

صفحه اطلاعات پایه

در این صفحه شما می توانید نام موسسه و انبار و همچنین نام مراکز هزینه را وارد کنید

برنامه انبارداری انبارش

برنامه انبارداری انبارش

صفحه کاردکس

در این قسمت کاردکس کالاها قرار داده شده و شما می توانید برای هر کالا کاردکسی در نظر گرفته و کلیه اطلاعات ورود و خروج کالا ها را در آن وارد کنید
قسمت 1 تصویر: بالای هر کاردکس منو دسترسی به سایر قسمتها قرار دارد
قسمت 2 تصویر: اطلاعات مربوط به آدرس قفسه ، کد کالا، نام کالا و واحد اصلی کالا در این قسمت قابل مشاهده است ( این اطلاعات بصورت اتوماتیک از صفحه گزارش صفحه
گرفته شده و در این قسمت قابل ویرایش نیست)
قسمت3 تصویر: در این قسمت نام موسسه و نام انبار نمایش داده می شود این اطلاعات بصورت اتوماتیک از قسمت اطلاعات پایه گرفته شده و در این قسمت قابل ویرایش نیست
قسمت 4 تصویر: در این قسمت واحد دوم و ضریب تبدیل مربوطه را وارد می کنیم
قسمت 5 تصویر: شماره کاردکس از قبل در این قسمت ثبت شده و قابل ویرایش نیست
قسمت 6 تصویر: شماره ردیف گردش کالا
قسمت 7 تصویر: در این قسمت شرح دلخواه در مورد ورود یا خروج کالا را می نویسیم
قسمت 8 تصویر: تاریخ ورود یا خروج کالا در این قسمت نوشته می شود
قسمت 9 تصویر: شماره رسید در این قسمت نوشته می شود
قسمت 10 تصویر: شماره حواله در این قسمت نوشته می شود
قسمت 11 تصویر: مقدار کالای وارده در این قسمت نوشته می شود
قسمت 12 تصویر: مقدار کالای صادره در این قسمت نوشته می شود
قسمت 13 تصویر: قیمت واحد کالای ورودی در این قسمت نوشته می شود
قسمت 14 تصویر: قیمت کل کالای ورودی بصورت اتوماتیک در این قسمت نوشته می شود
قسمت 15 تصویر: این قسمت مربوط به واحد دوم بوده و مقدار وارده بصورت اتوماتیک بر اساس اطلاعات تعیین شده در قسمت 4 محاسبه شده و درج میگردد
قسمت 16 تصویر: این قسمت مربوط به واحد دوم بوده و مقدار صادره بصورت اتوماتیک بر اساس اطلاعات تعیین شده در قسمت 4 محاسبه شده و درج میگردد
قسمت 17 تصویر: در این قسمت شماره بارنامه برای کالاهای ورودی را ثبت می کنیم ( از این قسمت می توان برای ثبت شماره درخواست کالا یا درخواست خرید نیزاستفاده کرد)
قسمت 18 تصویر: در این قسمت شماره فاکتور برای کالاهای ورودی را ثبت می کنیم ( از این قسمت می توان برای ثبت شماره درخواست کالا یا درخواست خرید نیزاستفاده کرد)
قسمت 19 تصویر: در این قسمت اطلاعات مربوط به محل تهیه و یا محل مصرف را که قبلا در قسمت اطلاعات پایه مشخص کرده ایم قابل دسترسی بوده و با کلیک بر روی سل
یک لیست کشویی باز شده و با کلیک بر روی فلش کنار سل لیست مراکز تهیه و هزینه باز شده و شما می توانید یکی از آنها را انتخاب فرمایید.
قسمت 20 تصویر: در این قسمت علاوه بر خلاصه اطلاعات ریالی امکان اضافه کردن سطر جدید قرارداده شده
اضافه کردن سطر جدید: بصورت پیش فرض برای هرکاردکس 5 سطر در نظر گرفته شده و در صورت نیاز به سطر جدید با کلیک کردن روی ” اضافه کردن سطر جدید”
در پایین هر کاردکس شما به بالای صفحه هدایت شده و با وارد کردن شماره کاردکس مورد نظر و زدن کلید کنار آن یک سطر به کاردکس مورد نظر اضافه می کنیم.
قسمت 21 تصویر: در این قسمت خلاصه گزارش تعدادی کالا بر اساس واحد اصلی قابل مشاهده است
قسمت 22 تصویر: در این قسمت خلاصه گزارش تعدادی کالا بر اساس واحد دوم قابل مشاهده است ( مبنای محاسبه واحد دوم اطلاعات قسمت 4 تصویر می باشد)
قسمت 23 تصویر: این قسمت برای یادداشت های مهم در باره کالای درج شده در این کاردکس می باشد

Untitled-3

 

صفحه گزارش
در این صفحه خلاصه ای از اطلاعات مربوط به هر کالا به تفکیک لیست شده و هر سطر از این لیست مربوط به یک کالا خاص می باشد
قسمت 1 تصویر: با واردکردن کد یک کالا در این قسمت کالای مورد نظر در لیست جستجو شده و اطلاعات مربوط به آن در همان سطر نمایش داده می شود
قسمت 2 تصویر: منو اصلی برنامه که در بالای کلیه صفحات و هر یک از کاردکسها قرار داده شده و شما از طریق آن به قسمتهای دیگر دسترسی خواهید داشت
قسمت 3 تصویر: در این قسمت شما باید آدرس محل استقرار کالا یا به عبارتی آدرس قفسه که میتواند عدد ، حروف یا ترکیبی از این دو باشد را وارد کنید
قسمت 4 تصویر: در این قسمت شماره کاردکسها از قبل درج شده و شما با کلیک کردن روی هر کدام از آنها کاردکس آن کالای خاص باز شده و قابل ویرایش خواهد بود
قسمت 5 تصویر: در این قسمت کد کالا را وارد می کنیم
قسمت 6 تصویر: در این قسمت نام کالا را وارد می کنیم
قسمت 7 تصویر: در این قسمت واحد سنجش کالا را وارد می کنیم (واحد سنجش اول)
توضیح : با ورود اطلاعات در قسمتهای 3 – 5 -6 و7 (شماره قفسه،کد ، نام ، و واحد کالا) بصورت خودکار این اطلاعات در کاردکس درج خواهد شد
قسمتهای 8 -9 -10 – 13و 14 تصویر اطلاعاتی است که بصورت خودکار از کاردکس کالا دریافت میگردد و در این صفحه قابل تغییر نیست
قسمت 11 تصویر: در این قسمت حد اقل موجودی هر کالا را مشخص می کنیم با این کار زمانی که مقدار موجودی ازمقداری که مشخص
کرده ایم کمتر شد در قسمت 12 هشدار داده خواهد شد
قسمت 12 تصویر: در این قسمت زمانی که مقدار موجودی از مقدار تعیین شده کمتر شد سل به رنگ قرمز در آمده و با درج کلمه ” زمان سفارش ” شمار را از زمان سفارش
جدید آگاه می کند
قسمت 11 تصویر: این قسمت برای توضیحات دلخواه در نظر گرفته شده است
توضیح: در صورتی که شما یک کد تکراری در این لیست وارد کنید بصورت خودکار در بالای ستون کد کالا کد تکراری با یک متن هشدار به رنگ قرمز نمایش داده میشود

انبارش

انبارش

 انبارگرانی:

در این قسمت اطلاعات کالاهای ثبت شده در برنامه بصورت اتوماتیک درج شده و با درج تعداد شمارش شده هر کالا در ستونهای " شمارش اول ، شمارش دوم و شمارش سوم " نتایج  در ستونهای " اختلاف و مغایرت پس از شمارش "

درج می گردد  (( تصویر این قسمت در پایین همین مطلب موجود است))

قسمت 1 تصویر : در این ستون شماره کاردکس هر یک از کالاها درج شده و قابل تغییر نیست

قسمت 2 تصویر : در این قسمت شماره تگ انبارگردانی را می توانید درج نمایید

قسمت 3 تصویر : در این ستون آدرس قفسه بصورت خودکار درج می شود

قسمت 4 تصویر : در این ستون کد کالا بصورت خودکار درج می شود

قسمت 5 تصویر : در این ستون نام کالا بصورت خودکار درج می شود

قسمت 6 تصویر : در این ستون واحد سنجش کالا بصورت خودکار درج می شود

قسمت 7 تصویر : در این ستون موجودی هر کالا بصورت خودکار درج می شود

قسمت 8 تصویر : پس از شمارش تعداد/مقدار فیزیکی کالا تعداد شمارش شده را در این ستون درج کرده و در صورت نداشتن مغایرت نیازی به شمارش دوم و سوم نمی باشد

قسمت 9 تصویر : در صورت وجود مغایرت در شمارش اول تعداد شمارش دوم را در این ستون درج می نماییم

قسمت 10 تصویر : در صورت وجود مغایرت در شمارش اول و دوم تعداد شمارش سوم (شمارش نهایی) را در این ستون درج می نماییم

قسمت 11 تصویر : این ستون وجود مغایرت و یا درست بودن شمارش هر ردیف از کالاها را نشان می دهد

قسمت 12 تصویر : این ستون تعداد مغایرت را نشان می دهد

قسمت 13 تصویر : این قسمت  تعداد مغایرت های کلی را نشان می دهد

قسمت 14 تصویر : این قسمت  منو برنامه بوده و با استفاده از آن می توانید به سایر قسمتهای برنامه دسترسی داشته باشید

قسمت 15 تصویر : این قسمت تعدادی دکمه برای گزارشهای مختلف از این لیست در اختیار شما قرار می دهد

 

مراحل استفاده از قسمت انبارگردانی

1 - در صورتی که از تگ انبارگردانی استفاده می کنید شماره تگ هر کالا را در قسمت شماره 2 درج کنید

2- دکمه اقلام دارای موجودی را زده و به این ترتیب فقط کالاهایی که دارای موجودی می باشند باقی می مانند

3- پس از تکمیل شمارش اول تعداد کالاهای شمارش شده را در ستون شمارش اول ثبت می کنیم

4- سپس دکمه مغایرت و شمارش نشده را می زنیم و به این ترتیب کالاهایی که تعداد شماش آنها با موجودی ثبت شده در برنامه مطابقت دارند مخفی شده و فقط کالاهایی که دارای مغایرت بوده و یا شمارش نشده اند باقی می مانند

5- کالاهای دارای مغایرت و شمارش نشده را شمارش کرده و نتایج را در ستون شمارش دوم ثبت می کنیم

6- این کار را برای شمارش سوم نیز انجام داده و کار تمام است 

7- در پایان پس از ورود اطلاعات  شمارش نهایی (سوم)  می توانید برای گزارش گیری از دکمه های مغایرت و شمارش نشده ، اقلام بدون مغایرت و...  استفاده نمایید

 

 

شروع کار با نرم افزار

ثبت اطلاعات پایه:
در صفحه اطلاعات پایه نام موسسه و نام انبار را بنویسید ( قسمت شماره 2 و 3 تصویر) این کار باعث میشود نام موسسه و انبار شما بصورت خودکار بر روی کلیه کاردکسها درج شود
در صفحه اطلاعات پایه نام مراکز تامین و هزینه مربوط به موسسه خود را بنویسید (قسمت شماره 1 تصویر) با این کار وقتی در ستون آخرکاردکس (محل تهیه / محل مصرف) کلیک می کنید لیستی باز میشود که میتوانید بجای تایپ کردن ، نام مرکز را از آن لیست انتخاب نمایید

انبارش

انبارش

 

ثبت کالای جدید
1- از طریق منو بالای صفحه به قسمت گزارش رفته و مانند تصویر زیر در سطر اول شماره قفسه ، کد ، نام و واحد کالا را در ستونهای مربوطه ثبت میکنیم
اطلاعات فوق بصورت خودکار در کاردکس مربوطه نیز ثبت خواهد شد

سایت آموزش انبارداری

سایت آموزش انبارداری

2- با کلیک بر روی شماره کاردکس در همان ردیف کاردکس مورد نظر را باز کرده و در بالای کاردکس واحد دوم و ضریب تبدیل را وارد می کنیم
استفاده از واحد دوم و ضریب تبدیل مربوط به آن اختیاری بوده و برای کالاهایی استفاده می شود که بیشتر از یک واحد سنجش دارند مانند:
کیلوگرم = تن ضریب تبدیل 1000
متر = شاخه ضریب تبدیل 12 یا 6
عدد = کارتن ضریب تبدیل ” تعداد موجود در هر کارتن ”
عدد = دست ضریب تبدیل 6
برای استفاده از واحد دوم بهتر است واحد کوچکتر به عنوان واحد اصلی استفاده شود

3- حالا کاردکس کالای مورد نظر شما آماده ثبت اسناد ورود و خروج می باشد و شما می توانید مانند تصویر زیر اقدام به ثبت اسناد کنید
توضیح: در ستون آخر کاردکس ” محل تهیه / محل مصرف ” در صورتی که در قسمت اطلاعات پایه از قبل نام مراکز را ثبت کرده باشید می توانید با کلیک بر روی سل و
کلیک روی فلش مجاور نام مراکز را از لیست باز شده انتخاب نمایید

انبارش

انبارش

4- شما می توانید در صفحه گزارش حد اقل موجودی این کالا را نیز مشخص نموده تا در زمان لازم به شما هشدار داده شود
یادآوری: در صورتی که اطلاعات را از جایی دیگر کپی می کنید برای paste کردن حتما راست کلیک کرده و paste special و سپس گزینه value را انتخاب کنید
تا قالب بندی سلها به همین شکل باقی بماند

 

اضافه کردن سطر جدید به کاردکس

به منظور بالا نرفتن حجم فایل بصورت پیش فرض درهر کاردکس 5 سطر برای ورود اطلاعات در نظر گرفته شده ولی شما می توانید بدون محدودیت
سطر جدید به کاردکس اضافه کنید

طریقه اضافه کردن سطر جدید
برای اضافه کردن سطر جدید کافیست روی یکی از لینک های مشخص شده با نام ” اضافه کردن سطر جدید” (شماره 1 و 2 تصویر زیر) کلیک کرده و شماره کاردکس (قسمت شماره 3 تصویر)
را در قسمتی که در تصویر بعدی با شماره 4 مشخص شده وارد کرده و دکمه مجاور آن را بزنید

انبارش

انبارش

انبارش

انبارش

بهتر است برای اجتناب از سنگین شدن فایل فقط در زمان نیاز به کاردکس ها سطر اضافه کنیم

 

آموزش فعال کردن ماکروها در اکسل 

فعال سازی ماکروها در آفیس 2007
طبق تصاویر زیر به ترتیب شماره های مشخص شده فعال سازی ماکروها را انجام دهید

انبارش

انبارش

 

انبارش

انبارش

 

انبارش

انبارش

فعال سازی برنامه این نسخه از برنامه رایگان است و نیازی به فعال سازی ندارد

سریال نرم افزار

در صفحه اطلاعات پایه در قسمت کد فعال سازی سریال این برنامه درج شده و برای دریافت کد فعال سازی مورد استفاده قرار خواهد گرفت

Untitled-13

راهنمای فعال سازی برنامه 

 

تهیه نسخه پشتیبانی

1- ابتدا یک فولدر(پوشه) با نام ” پشتیبانی کاردکس انبارش ” در یکی از درایوها بسازید ( بهتر است این فولدر در درایوی که ویندوز نصب شده نباشد)
2- در فولدر تهیه شده 12 فولدر با نام ماه های سال بسازید ( مثلا پشتیبانی فروردین ماه – پشتیبانی اردیبهشت ماه و …)
3- در پایان هر روز یک کپی از فایل کاردکس انبارش را در فولدر پشتیبانی ذخیره کرده و با شماره روزهای ماه نامگذاری کنید مثلا اگر امروز سوم ماه می باشد نام فایل 3 خواهد بود
بنابر این در پایان هر ماه شما 30 یا 31 فایل خواهید داشت ( شش ماه اول سال 31 فایل و شش ماه دوم سال 30 فایل)
مهم : فایل اصلی کاردکس نباید با فایلهای پشتیبانی در یک فولدر قرار گیرد
فایلهای پشتیبانی را حتما با شماره روزهای ماه نامگذاری کنید با این کار هر زمان براحتی به اطلاعات یک تاریخ خاص دسترسی خواهید داشت
بهتر است نام فولدر ها را با حروف انگلیسی بگذارید زیرا بسیاری از برنامه های ریکاوری و بازیابی اطلاعات از زبان فارسی پشتیبانی نمی کنند

Untitled-14

 

Untitled-15

Untitled-16

 برای بهبود این برنامه لطفا سئوالات و نظرات خود را فقط از طریق کامنت در صفحه مربوط به این برنامه در این صفحه ارسال فرمایید تا مورد استفاده سایرین نیز قرار گیرد

با آرزوی موفقیت و سربلندی برای شما عزیزان
گروه آموزشی انبارش

 

 

 

در این قسمت اطلاعات کالاهای ثبت شده در برنامه بصورت اتوماتیک درج شده و با درج تعداد شمارش شده هر کالا در ستونهای " شمارش اول ، شمارش دوم و شمارش سوم " نتایج  در ستونهای " اختلاف و مغایرت پس از شمارش "

دیدگاه‌ها  

 
+1 #2 مدیر سایت 1394-12-03 04:43
سلام ، مشکلی که مطرح کردین ، یه مشکل کلی در مورد فایل های اکسل هست که به هر دلیل خراب مشه. لطفاٌ دوباره فایل رو دانلود کنید و اگر مشکل حل نشد روی یک کامپیوتر دیگه تست بفرمایید حتما مشکلتون حل میشه ، پاینده باشید
نقل قول کردن
 
 
0 #1 محسن 1394-12-02 19:05
با سلام

من وقتی برنامه AnbareshCardex9 4_500.xlsb را باز میکنم به این صورت باز میشود (عکس زیر یا لینک ان) ممکنه راهنمائی کنید. در ضمن اگر بخواهم چیزی با ان اضافه کنم لطفا بفرمائید چه مبلغی باید بپردازم.

از جواب شما کمال تشکر را دارم.

لطفا راهنمائی کنید.

http://up.pnu-club.com/di-OOHP.jpg

متشکرم
نقل قول کردن
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ما افتخار همکاری با این شرکتها را داشته ایم


شرکت ساختمانی راساب -  شرکت پوش نما  -  شرکت مهندسی پل و ساختمان الموت  -  شرکت رنگسازی پوشش پارس  -  شرکت راه سازی ناودیس راه- شرکت مهندسي سانا - شرکت بین المللی نام آوران راه و ابنیه  -  شرکت ساختمانی مولدینگ  -  شرکت ساختمانی کیان کار  -  شرکت فرآورده های صنعتی صدف داش  -  شرکت مبلمان اداري اسالم  -  شرکت دانيال خوزستان  -  شرکت مهندسي شفق ديمچه  -  شرکت ني ريز گمار - شرکت بلند طبقه - شرکت برزیلی آندرادگوتی یرز AG و  - شرکت ساختمانی سرمل - شرکت ساختمانی آبژ -  شرکت هورآذر خوزستان  -  شرکت كارنمايان سينا  -  شرکت سبز انديشان – شرکت زرين دشت  -  شركت مهندسي راه و ساختمان ريبار  -  هتل آپارتمان طوبي  - شرکت ساختمانی عمران سریر -  شرکت ساختمانی پرلیت - شرکت تا...

   

 ادامه مطلب...